ALGEMENE VOORWAARDEN

DOM SOKOLEK

1. Inleiding Deze reserveringsvoorwaarden vormen een onderdeel van de overeenkomst tussen Dom Sokolek en u als huurder. 2. Reserveren en betalingsvoorwaarden Reserveren kan uitsluitend via info@domsokolek.com. Van verhuurder Dom Sokolek ontvangt u een reserveringsbevestiging per email en een verzoek tot aanbetaling. U betaalt 25% van het totale bedrag binnen 10 dagen. Hiermee is uw reservering/boeking definitief. Dom Sokolek stuurt u vervolgens een boekingsbevestiging. Het restant van de huursom dient u uiterlijk 4 weken voor de ingangsdatum van de huurovereenkomst te voldoen. De gepubliceerde huursom is gebaseerd op de prijzen, zoals deze bekend waren bij het publiceren van de prijslijst op de website. Drukfouten in de prijslijst, alsmede prijswijzigingen zijn derhalve voorbehouden. Bij last-minute reserveringen, minder dan 4 weken voordat u met vakantie gaat, dient de volledige huursom direct te worden voldaan. De informatie ontvangt u dan per omgaande. Op de reserveringsovereenkomst staat alles vermeld waar u recht op hebt. Controleert u dit nauwkeurig. Het op de reserveringsovereenkomst aangegeven aantal personen mag, zonder voorafgaand overleg, niet worden overschreden. 3. Prijzen en faciliteiten De gepubliceerde prijzen gelden in het desbetreffende tijdvak. In de regel geldt een minimumverblijf van 7 nachten voor de appartementen en 3 nachten voor de B&B kamers in het hoogseizoen. In het laagseizoen geldt een minimumverblijf van 3 nachten voor de appartementen en 2 nachten voor de B&B kamers. De gebruikelijke aankomst-en vertrek dag bij een verblijf van 7 nachten is zaterdag. Uitzonderingen hierop zijn mogelijk (toestemming noodzakelijk). In de prijslijst kunt u zien welke kosten zijn inbegrepen (oa. WiFi, bedlinnen, hand-en theedoeken, schoonmaakkosten), welke bijkomend zijn en welke optioneel. De borgsom bedraagt € 100,–. 4. Wijzigingen van prijzen en/of faciliteiten. De beschrijvingen van de objecten en de prijscalculatie zijn met grote zorgvuldigheid tot stand gekomen. Wijzigingen van prijzen en/of faciliteiten na het tot stand komen van de huurovereenkomst zijn onwaarschijnlijk, maar kunnen niet worden uitgesloten.  Indien er door onvoorziene omstandigheden op essentiële punten wijzigingen zouden ontstaan dan heeft de huurder het recht, binnen 5 dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling, de overeenkomst zonder kosten op te zeggen. Reeds gedane betalingen worden dan per omgaande geretourneerd. 5. Aankomst en vertrek Zoals in punt 2 aangegeven ontvangt u de reserveringsbevestiging nadat u de aanbetaling van 25% van de huursom heeft voldaan. Op dit document staat alles vermeld waar u recht op hebt. Aankomst vanaf 15.00. Indien u, door welke omstandigheden dan ook (bijvoorbeeld files, weer of stakingen) veel later aankomt dan dient u de beheerder op de hoogte te stellen. Geconstateerde beschadigingen en/of vermissing van in of aan uw accommodatie aanwezige zaken worden bij vertrek in rekening gebracht. Bij vertrek dient u de door u gehuurde accommodatie uiterlijk om 10.00 uur opgeruimd en bezemschoon te verlaten. 6. Annulering / wijziging door de huurder Indien huurder om welke reden dan ook het gehuurde op de afgesproken datum niet kan, wil of zal aanvaarden, dient hij de verhuurder hiervan onmiddellijk in kennis te stellen. Een telefonische mededeling hiervan dient schriftelijk of per email te worde bevestigd. Indien de huurder de overeenkomst annuleert vervalt de 25% aanbetaling aan verhuurder. In geval van annulering vanaf 4 weken tot 2 weken voorafgaande aan begindatum van de huurperiode wordt 50 % van de totale huursom in rekening gebracht. Tot 1 week voor de begindatum wordt 75% in rekening gebracht. Indien huurder, voor de geannuleerde periode, in overleg met de verhuurder, zelf voor een nieuwe huurder zorgt, wordt de huurprijs die huurder volgens bovenstaande zou moeten betalen verminderd met de huurprijs die verhuurder over die periode van de nieuwe huurder ontvangt. Bovendien is de oude huurder in dit geval aan verhuurder € 25,-administratiekosten verschuldigd. Indien huurder om welke reden dan ook het gehuurde op de afgesproken datum niet kan, wil of zal aanvaarden, dient hij de verhuurder hiervan onmiddellijk in kennis te stellen. Een telefonische mededeling hiervan dient schriftelijk of per email te worden bevestigd. 7. Wijziging of opzegging door de eigenaar Dom Sokolek heeft het recht de overeengekomen dienstverlening op één of meer wezenlijke punten te wijzigen of op te zeggen wegens gewichtige omstandigheden. Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn, dat verdere gebondenheid van Dom Sokolek aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd. 8. Verplichtingen van de huurder/kampeerder De huurder(s)/ kampeerder(s) is/zijn verplicht tot naleving van alleaanwijzingen van de verhuurder ter bevordering van een goede uitvoering van de huurovereenkomst/verblijf bij kamperen en is/zijn aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn/hun ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaaf van het gedrag van een correcte huurder/kampeerder. De huurder/kampeerder, die zodanig hinder of last oplevert, of kan opleveren dat een goede uitvoering van een huurovereenkomst/ verblijf bij kamperen daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt, kan door verhuurder van voortzetting worden uitgesloten, indien van deze in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt nagekomen. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de huurder/kampeerder. Hoofdelijk aansprakelijk: Degene die boekt is hoofdelijk aansprakelijk (ook voor alle anderen die hij/zij aanmeldt). Controleert u of u een WA-verzekering heeft afgesloten i.v.m. eventueel door u veroorzaakte schade aan de accommodatie! Een reis-en annuleringsverzekering bevelen wij u aan. 9. Klachten Onvolkomenheden kunnen helaas voorkomen, hoewel wij met grote zorgvuldigheid de informatie hebben samengesteld. Als in uw accommodatie iets niet in orde blijkt te zijn, probeert u dan eerst het probleem met de beheerder op te lossen. Indien de situatie terplaatse niet tot uw tevredenheid kan worden geregeld, dan bent u verplicht dit direct aan de beheerder te melden. Er wordt dan gezamenlijk gezocht naar een passende oplossing.